【I】 最新上傳

 

(A) 2017-2018 學校報告
附:
2017-2018 學校發展津貼報告
2017-2018 學生輔導及支援檢討報告 (全校參與新資助模式津貼)

下載

 


(B) 2017-2018 校本課後學習及支援津貼報告

下載

 


(C) 2018-2019 學校周年計劃

下載

 


(D) 2018-2019 學校運用發展津貼計劃書

下載

 


(E) 2018-2019 學生輔導及支援計劃 (全校參與新資助模式津貼)

下載

 


(F) 2018-2019 校本課後學習及支援津貼計劃

下載

 


(G) 2017-2018 全方位學生輔導服務計劃檢討報告

下載

 


(H) 2018-2019 全方位學生輔導服務計劃書

下載

 


 

 

【II】 所有文件

 

1. 學校周年計劃

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

2. 學校報告

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

 

3. 學校三年計劃

2015-2018

2012-2015

 

4. 運用發展津貼計劃書 (CEG)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

5. 全方位學生輔導服務計劃書 (CSGS)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

6. 全方位學生輔導服務終期檢討報告 (CSGS)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

 

7. 學生輔導及支援工作計劃

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

8. 校本課後學習及支援津貼計劃

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

9. 校本課後學習及支援津貼報告

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014